Søndagsportalen | Høymesseliturgien | Kirkehus og kirker taler uten ord | Hva ber vi om i fadervåret? | Prinsepreken 2003 | Gudstjeneste i kirkene i Melhus

HØYMESSELITURGIEN

Å komme til kirke er å møte Gud. Det må skje på en måte som passer til saken. Derfor har vi liturgi i kirken. Noen liker den, andre føler at den er fremmed for dem. Mye har vi arvet fra tidligere kristne, noen ledd nesten 2000 år gamle, andre faktisk enda eldre. Felles for alt sammen er: Det ligger en mening bak det!
Når jeg nå legger ut disse sidene på internett, så håper jeg at noen kan forstå mer av meningen som ligger bak, og kanskje bli gladere i gudstjenesten enn det de er. Lykke til med lesingen. Gi gjerne tilbakemelding eller kom med ønsker om forbedringer av sidene: kjell-arne@morland.no

I: Innledning: Bønn og lovsang.

Gudstjenesten kan starte mens vi sitter i benkene og lytter til klokkeslagene de siste 5 minuttene. Kanskje kan vi tenke over hvordan kirkerommet minner oss om Gud, kanskje kan vi tenne et lys i lysgloben, kanskje kan vi lese gjennom noen av salmene?

Preludium. Kanskje med prosesjon. Prest kommer i hvit prestekjole og stola i kirkeårsfarge.
Inngangssalme
Nådehilsen og åpningsord ved presten, vendt mot menigheten
I Melhus kirke kan dåpen komme her.
Syndsbekjennelse.
Prest: La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Prest snur seg og kneler foran alteret.
Alle bekjenner i kor.
Bønnerop.
Alle synger: Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg.
Kriste eleison, Herre Krist miskunne deg.
Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.
Lovsang.
Prest synger: Ære være Gud i det høyeste.
Alle synger: Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.
Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.
Dagens kollektbønn:
Prest: La oss alle be. (Presten ber dagens kollektbønn).
Alle synger: Amen.

II: Forkynnelse av Guds ord.

Lovprisning.
Prest: La oss høre Herrens ord.
Alle reiser seg og synger: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja.
Første lesning. Alle setter seg etterpå.
Hovedsalme.
Andre lesning. Alle reiser seg før lesningen.
Trosbekjennelsen.
Prest: La oss bekjenne vår hellige tro.
Alle: Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Helige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmen kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
Alle setter seg.
Salme før prekenen.
Preken. Alle står under tekstlesningen.
Salme etter prekenen.<

III: Menighetens forbønn.

Kunngjøringer.
Forbønn.
Pre st: La oss vende oss til Gud i bønn.
Bønnen følger i flere ledd, og alle synger innimellom: Herre, hør vår bønn.
Etter siste bønneledd: Herre, hør vår bønn. Amen.
Fader vår.
Alle: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss idag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Menighetens takkoffer.
Det tas opp en penge gave til.... mens vi sitter i benkeradene, eller går rundt alteret.
Presten ber en takkebønn etterpå.

I Flå, Horg og Hølonda kommer dåpen her i gudstjenesten.
Hvis det ikke er nattverd, hopper man over det som står i del IV.

IV: Samling om Herrens bord.

Salme før nattverden.
Lovprisning.
Prest synger: Herren være med dere.
Alle reiser seg og synger: Og med deg være Herren.
Prest: Løft deres hjerter.
Alle: Vi løfter våre hjerter til Herren.
Prest: La oss takke Herren vår Gud.
Alle: Det er verdig og rett.
Prest:I sannhet verdig og rett.... og tilbedende synge:
Alle:Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av hans herlighet.
Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn.
Hosianna i det høyeste.
Fader vår.
Herrens innstiftelsesord.
Du Guds lam.
Alle synger: Du Guds lam som bar all verdens synder, miskunne deg over oss.
Du Guds lam som bar all verdens synder, miskunne deg over oss.
Du Guds lam som bar all verdens synder, gi oss din fred.
Nattverdmåltidet.
Menigheten går fram til alterringen. Hver tar med et lite beger til å ha vinen i. Alle kneler ved alterringen der de får brød og vin.
Etter at presten har sagt: Fred være med dere, går alle ned til sin plass igjen.
Nattverdsalmer. Synges under nattverden.
Takkebønn for nattverden.

V Avslutning - signing til tjeneste.

Avslutningssalme.
Velsignelse og utsendelse.
Prest synger: La oss prise Herren.
Alle reiser seg og synger: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja.
Presten lyser velsignelsen.
Deretter slås tre ganger tre slag med en av kirkens klokker.
Prest:Gå i fred. Tjen Herren med glede!
Postludium.