Hovedtrekk i Jakob 1-2 | Jesus - kontrastenes mann | Aktuell bakgrunn: Homofilidebatten | Kan vi tro at den ene Gud er tre? | Bergprekenen

TREENIGHETSLÆRENS BEGRUNNELSE

Problem: Hvis Gud er en - hvordan kan han da være tre?

Begrunnelse: Fordi Bibelen taler om Gud, Jesus og Ånden på en slik måte
at vi ikke kommer unna å trekke en slik konklusjon,
selv om vi ikke finner treenighetslæren i en samlet framstilling noe sted i GT og NT!

A: Gud Fader er Gud!
• Gud er skaper: 1 Mos 1-2; 2 Mos 20,11; Apg 4,24; Rom 4,17; Åp 4,11.
• Gud er evig: Åp 4,8; 1Kor 2,7 (indirekte Ef 1,4).
• Gud er allmektig: Åp 4,8; Jes 46,10-11; 1 Tim 6,15-16.
• Gud er allvitende: Hebr 4,13; Apg 15,8 (kjenner menneskets hjerte).
• Gud kan og skal tilbes: 2 Mos 20,3-5; Matt 4,8-11; Rom 1,22-25.
• Gud er frelser: Jes 43,11.25; Luk 5,21; 1 Tim 1,1.

B: Jesus Kristus beskrives på samme måten som Gud!
• Jesus Kristus er skaper: Joh 1,3.10; Kol 1,15-17; Hebr 1,2-3.8-12.
• Jesus Kristus er evig: Joh 1,2.15; 17,5; Hebr 7,3.
• Jesus Kristus er allmektig: Matt 28,18; Ef 1,20-21.
• Jesus Kristus er allvitende: Joh 2,24-25; 16,30; Luk 10,22
• Jesus Kristus kan og skal tilbes: Joh 14,14; Apg 7,59-60; Fil 2,10-11; 1 Kor 1,2;
• Jesus Kristus er frelser: Apg 4,11-12; Luk 5,20-26.

I tillegg kommer at flere steder i NT kalles Jesus for Gud:
Joh 1,1: Ordet var Gud
Joh 1,18: ...den enbårne, som er Gud...
Joh 5,18: ... han gjorde seg dermed lik Gud.
Joh 20,28: ...min Herre og min Gud!
Apg 20,28b: ... Guds menighet, som han (=Gud) vant ved sitt eget blod.
Rom 9,5: ...han som er Gud over alle ting.
Tit 2,13: ... vår store Gud og frelser Jesus Kristus...
Hebr 1,8-9: .. derfor Gud, har din Gud salvet deg...
2 Pet 1,1: ... vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet.

Vi kan også merke oss at Herre-navnet brukes på Jesus: Gudsnavnet i GT overføres på Jesus i NT: Tydeligst i Fil 2,9-11.

C: Den Hellige Ånd beskrives også på samme måte som Gud!
• Ånden er skaper: 1 Mos 1,2; Job 33,4; Sal 104,30; Luk 1,35;
• Ånden er evig: Naturlig følge av at han er skaper (men se også Hebr 9,14).
• Ånden er allmektig: Naturlig følge av at han er skaper (se også Matt 12,28-29).
• Ånden er allvitende: 1 Kor 2,10; Joh 14,26.
• Ånden kan og skal tilbes: Intet direkte i NT
• Ånden er frelser: 1 Kor 6,11; 2 Tess 2,13.

Selv om bildet ikke er så klart her, så ser vi andre steder at det som sies om Gud, like gjerne kan sies om Den Hellige Ånd:
• Lyve for Gud - lyve for Ånden: Apg 5,3-4
• Kristne er Guds tempel og Åndens tempel: 1 Kor 3,16 og 6,19.
• Vi er født av Gud og født av Ånden: Joh 1,12-13 og 3,5-6
• Gud og Ånden taler gjennom profetene: 2 Pet 1,21 og 1 Pet 1,11.

I tillegg kommer at NT omtaler Ånden som en bevisst og handlende aktiv person: Apg 8,29.39; 1 Kor 12,11.

D: Til sist finner vi formler og tekster som sidestiller Faderen, Sønnen og Ånden:
Matt 28,19: ...døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn.
2 Kor 13,13: Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!
1 Kor 12,4-6: Ånden er den samme... Herren er den samme... Gud er den samme.
Ef 4,4-6: Én Ånd... én Herre... én Gud.
(Jfr også Joh 14,17.20.23: Ånden bli i dere...jeg er i dere... vi ta bolig hos ham.)